Een bijzondere curator wordt door de rechter benoemd om een advies uit te brengen wanneer er conflicterende belangen zijn tussen het kind en de wettelijk vertegenwoordiger(s). 

Het gaat om zwaarwegende belangen, met betrekking tot opvoeding/verzorging, onderwijs, vermogen of afstammingsvragen. 

het gaat dus niet om algemene opvoed-vraagstukken zoals zakgeld, maar om ernstige conflicten waarbij het kind 'klem' zit. Er kan sprake zijn van een loyaliteitsconflict, of van een strijd tussen ouders waarbij de stem van het kind niet meer wordt 'gehoord'. 

De bijzondere curator maakt op grond van een aantal gesprekken een belangenafweging vanuit een overkoepelende visie: wat is in het belang van het kind? Dit kan gaan over bijvoorbeeld omgangsmogelijkheden met één van beide ouders, (beëindiging van) uithuisplaatsing, nader onderzoek, begeleiding of behandeling.